Điều khoản

Ngày sửa đổi mới nhất: ngày 30 tháng 4 năm 2022

Điều khoản dịch vụ này ("Thỏa thuận") dành cho một cá nhân hoặc tổ chức ("bạn", "Người dùng" hoặc "Khách hàng") sử dụng dịch vụ xác minh có tên Ourbit Authenticator được cung cấp bởi Ourbit ("chúng tôi" hoặc "Ourbit") hợp pháp hợp đồng. Bằng cách chấp nhận thỏa thuận này hoặc sử dụng dịch vụ này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn là thể nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác có đầy đủ năng lực dân sự và năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có quyền đối tượng là người dùng tuân theo thỏa thuận này và có thể áp dụng chính sách bảo mật. Nếu bạn không đáp ứng các điều kiện trên, bạn và người giám hộ của bạn sẽ chịu mọi hậu quả phát sinh từ đó và Ourbit có quyền hủy bỏ hoặc đóng băng vĩnh viễn việc sử dụng của bạn đối với tất cả các dịch vụ do Ourbit cung cấp.

1. Thay đổi Thỏa thuận này

Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này theo thời gian, Thỏa thuận cập nhật sẽ có hiệu lực kể từ ngày mới nhất được chỉ định trong Thỏa thuận và sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Tiếp tục sử dụng Dịch vụ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận này.

2.Dịch vụ

"Ourbit Services" or "Service" or "Services" for the purposes of this Agreement refers to all products and services that Ourbit provides or may provide in the future in respect of providing you with TOTP tokens as secondary authentication to log into your Ourbit trading account on your Device or the Ourbit website. All the Services and related components and information are provided on an "AS IS" and "AS AVAILABLE" basis.

3. Giấy phép dịch vụ

Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, Ourbit cấp cho người dùng giấy phép không độc quyền, không thể cấp phép lại và không thể chuyển nhượng để truy cập và sử dụng Dịch vụ được cung cấp cho Người dùng.

4. Sửa đổi

Ourbit có quyền sửa đổi Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Bạn có quyền hủy bỏ Dịch vụ của mình nếu chúng tôi thực hiện một sửa đổi quan trọng đối với Dịch vụ.

5.IP thuộc sở hữu của Ourbit

Ourbit giữ lại tất cả các quyền sở hữu độc quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong Dịch vụ Ourbit, logo, tên và các nhãn hiệu khác của chúng tôi ("Nhãn hiệu Ourbit") và tất cả các tài sản trí tuệ liên quan, cho dù đã đăng ký hay không, bất cứ nơi nào trên thế giới, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các sửa đổi, thay đổi, cải tiến và sản phẩm phái sinh. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng, đăng ký hoặc thực hiện các sản phẩm phái sinh của bất kỳ tên doanh nghiệp, tên miền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, khẩu hiệu hoặc tên tài khoản truyền thông xã hội hoặc xử lý dựa trên, hoặc theo bất kỳ cách nào kết hợp, toàn bộ hoặc một phần, Nhãn hiệu Ourbit.

6. Sử dụng và hoạt động không được phép

(a) Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ không dành cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào bao gồm nhưng không giới hạn ở quấy rối trực tuyến (bắt nạt trên mạng); gửi quảng cáo trái phép hoặc thư rác; xem, thu thập hoặc truyền tải nội dung khiêu dâm trẻ em; buôn bán trái phép chất ma tuý; tham gia buôn bán vũ khí bất hợp pháp; và tham gia vào hoạt động buôn bán người bất hợp pháp.

(b) Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn sẽ không sửa đổi, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ Dịch vụ nào của Ourbit.

(c) Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ không cho phép bất kỳ vi rút, ngựa Trojan, backdoors, worms, bom hẹn giờ, khóa phần mềm, phần mềm gián điệp hoặc bất kỳ phần mềm độc hại nào khác có khả năng truy cập vào việc sửa đổi, xóa, làm hỏng , vô hiệu hóa, can thiệp hoặc gây hại cho bất kỳ máy tính, mạng hoặc dữ liệu, Thiết bị hoặc bất kỳ thông tin điện tử nào khác được lưu trữ để (i) làm gián đoạn, vô hiệu hóa, gây hại hoặc cản trở việc sử dụng Dịch vụ của người khác; hoặc để (ii) làm hỏng hoặc phá hủy bất kỳ dữ liệu, tệp hoặc thông tin được lưu trữ điện tử nào.

(d) Đại diện của bạn và đảm bảo rằng bạn sẽ không market hoặc bán lại Ourbit Services cho bên thứ ba.

(e) Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn sẽ không truyền tải bất kỳ tài liệu nào có thể vi phạm quyền trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba.

Ourbit có quyền từ chối bạn truy cập vào dịch vụ Ourbit nếu chúng tôi tin rằng việc bạn đã vi phạm quy định dịch vụ này hoặc có thể gây hại cho người dùng khác của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.
7. Hủy bỏ

(a) Chúng tôi có quyền hủy (các) Ourbit Service của bạn nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này.

(b) Chúng tôi có quyền hủy (các) Dịch vụ Ourbit của bạn nếu chúng tôi phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng (các) Dịch vụ Ourbit cho bất kỳ mục đích sử dụng không được phép nào.

(c) Chúng tôi có quyền hủy (các) Ourbit Service của bạn nếu chúng tôi phát hiện ra việc bạn sử dụng (các) Ourbit Service vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào.

8. Tuân thủ luật pháp

Mỗi bên đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho Ourbit Services do Ourbit cung cấp và áp dụng cho Thỏa thuận này. Ourbit sẽ, theo luật hiện hành, hợp tác với các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý có liên quan đối với (các) Ourbit Services. Chúng tôi có quyền hủy bỏ ngay lập tức bất kỳ Ourbit Services nào và chấm dứt Thỏa thuận nếu bạn không tuân thủ luật pháp hiện hành.

9. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Ourbit vô hại, các đại lý trong tương lai và các thành viên tương ứng, người quản lý, cổ đông, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp, khách hàng, người bồi thường, đại diện, người kế nhiệm, người được cấp phép và người được chỉ định, và mỗi người trong số họ, từ chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu hành động, thiệt hại, tổn thất và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý và giải ngân, phí, hình phạt, bản án và lợi ích được duy trì hoặc bất kỳ bản án nào trong số đó có thể duy trì phát sinh từ liên quan đến bất kỳ vi phạm vật chất hoặc vi phạm bất kỳ đại diện, bảo hành, nghĩa vụ hoặc thỏa thuận nào được bạn đưa ra trong Thỏa thuận này bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm hoặc vi phạm bị cáo buộc nào của bạn đối với sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư và can thiệp vào bên thứ ba hoặc dữ liệu người dùng khác và sử dụng khi không được phép.

10. Giới hạn trách nhiệm

Cả bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với nhau về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận, mất sử dụng hoặc mất dữ liệu, cho dù do vi phạm hợp đồng, sơ suất hoặc cách khác.

11. Điều khoản khác

(a)Entire Agreement - This Agreement constitutes the entire understanding and agreement between the Parties with respect to the subject matter of this Agreement. No agreements, understandings, restrictions, representations, or warranties exist between or among the Parties other than those found in this Agreement or referred to or provided for in this Agreement. Nothing contained in any documents submitted by you will modify or amend this Agreement. We may update the Agreement from time to time, the current version will be dated. An updated version of the Agreement may be found on this web page. Your continued use of the Ourbit Services constitutes your acceptance of the then-current version of the Agreement.

(b) Điều khoản hiệu lực - Bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này áp dụng cho người dùng hoặc Ourbit sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực dù cho Thỏa thuận đã bị hủy bỏ hoặc hết hạn và sẽ ràng buộc với các bên.

(c) Ủy quyền - Nếu bạn tham gia Thỏa thuận này thay mặt cho một công ty, tổ chức hoặc tổ chức phi cá nhân khác, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền ràng buộc thực thể đó với Thỏa thuận này.

(d) Miễn trừ - Không có sự miễn trừ nào của chúng tôi đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ được xem xét, hoặc sẽ cấu thành, việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào khác, cho dù có hay không tương tự, cũng như bất kỳ sự từ bỏ lượn sóng nào sẽ tạo thành sự từ bỏ liên tục. Không có sự từ bỏ nào sẽ bị ràng buộc trừ khi được thực hiện bằng văn bản bởi chúng tôi.

(e) Tính hiệu lực từng phần - Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là vô hiệu hoặc không thể thực thi thì điều khoản đó sẽ bị cắt khỏi Thỏa thuận này, phần còn lại của Thỏa thuận sẽ vẫn tồn tại và sẽ được hiểu một cách hợp lý để thực hiện ý định của các bên như được chứng minh bằng các điều khoản của Thỏa thuận này.

(f) Không trung gian - Thỏa thuận này không tạo ra mối quan hệ đối tác, cơ quan, ủy thác hoặc việc làm giữa các bên. Các bên đang và sẽ luôn luôn là nhà đầu tư độc lập. Không có bên thứ ba hưởng lợi từ Thỏa thuận này.

g) Không ủy quyền đại diện - Tất cả các tranh chấp giữa bạn và chúng tôi sẽ được giải quyết trên cơ sở cá nhân và bạn đồng ý không thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành động củng cố hoặc đại diện nào chống lại chúng tôi, bao gồm cả những đại lý trong tương lai của chúng tôi.

(h)Arbitration - You agree that any controversy, claim, or dispute arising out of or relating to this Agreement shall be referred to and be resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Section. The seat of the arbitration shall be Singapore. The Tribunal shall consist of one (1) arbitrator. The language of the arbitration shall be English. Notwithstanding the foregoing, any disputes arising out of Intellectual Property or Privacy issues may be submitted to a court of law.

(i) Luật pháp và địa điểm điều chỉnh - Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Singapore. Bất kỳ hành động nào liên quan đến Thỏa thuận này, Chính sách Bảo mật hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Dịch vụ do chúng tôi cung cấp, sẽ chỉ được đưa ra tòa án ở Singapore. Tất cả các Bên của Thỏa thuận này đồng ý không thể hủy ngang tuân theo quyền tài phán và địa điểm của các tòa án đó, đồng thời đồng ý từ bỏ mọi phản đối theo học thuyết về sự bất tiện của diễn đàn.

(j) Ngôn ngữ - Thỏa thuận này đã được soạn thảo bằng tiếng Anh. Mặc dù có thể có các bản dịch sang các ngôn ngữ khác của thỏa thuận này, nhưng các bản dịch như vậy có thể chưa được cập nhật hoặc chưa hoàn thiện. Theo đó, bạn đồng ý rằng trong trường hợp có bất kỳ sai lệch nào giữa phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này và bất kỳ bản dịch nào khác của nó, phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng.